Michał Swietłow
Michał SWIETŁOW
Urodzony w 1903 roku. Młodociany uczestnik Wojny Do­mo­wej po stronie Czerwonych, w la­tach dwudziestych był współtwórcą tzw. po­ezji komsomolskiej i ro­man­tycz­no-rewolucyjnej – nurtu, z którego pra­wie nic nie wytrzymało próby cza­su, poza może kilkoma wierszami tego wła­śnie autora, na czele ze słynną Grenadą (1926), znaną u nas w ge­nial­nym spolszczeniu Juliana Tu­wi­ma. Zmarł w 1964 roku.