Eugeniusz Jewtuszenko
Eugeniusz JEWTUSZENKO
Urodzony w 1933 roku na Syberii, w miej­sco­wo­ści o przej­mu­ją­cej dresz­czem nazwie Zima, jako dzie­więt­na­sto­let­ni student mo­skiew­skie­go In­sty­tu­tu Li­te­rac­kie­go wydał debiutancki to­mik wierszy pod świad­czą­cym o pewności siebie i zaufaniu do świata ty­tu­łem Zwiadowcy przyszłości.