Junna Moric
Junna MORIC
Urodzona w 1937 roku. Stanowi, wraz ze swoją rówieśniczką Bellą Achmaduliną, a także z Aj­gim, Rożdiestwienskim, Jewtuszenką, So­ko­ło­wem, Iskanderem i niektórymi innymi znanymi dziś twórcami, żywy przy­kład, że nawet w ustroju to­ta­li­tar­nym nie zawsze spełniają się naj­so­len­niej­sze zamiary wła­dzy. In­sty­tut Li­te­rac­ki w Moskwie, który ukoń­czy­ła w roku 1961, utwo­rzo­ny został w in­ten­cji przygotowania młodej kadry biu­ro­kra­tów dla Związku Pisarzy i wier­nych krzewicieli socrealizmu.