Połów. Prozatorskie debiuty 2024

 

Piszesz opowiadania albo powieść? Jesteś gotowy/gotowa na książkowy debiut? Weź udział w 19. edycji projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2024”. „Połów”, realizowany nieprzerwanie od 2005 roku w ramach najstarszego festiwalu literackiego w Polsce, ma na celu zauważenie i wyróżnienie najciekawszych twórców i twórczyń oraz ułatwienie im literackiego startu. To dla osób debiutujących jedyna szansa na wydanie książki w serii Proza w Biurze Literackim, gdzie zadebiutowali wcześniej m.in. Iwona Bassa, Julia Fiedorczuk, Elżbieta Łapczyńska i Filip Zawada.

 

Pełne zgłoszenie to albo trzy opowiadania, albo fragment powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu (zarówno w przypadku opowiadań, jak i powieści). Oprócz reprezentacyjnych dla całościowego projektu fragmentów zgłoszenie musi zawierać „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne podejmowane w książce. Należy określić, jaka jest planowana objętość całości i na jakim etapie są prace. Ponadto w „Konspekcie” autorki i autorzy powinni wskazać, czym ich propozycja odróżnia się na tle innych współcześnie wydawanych książek prozatorskich.

 

Każda osoba może przesłać maksymalnie trzy propozycje książkowe. Zgłoszenia (każdy projekt osobno) przyjmowane są poprzez formularz do 31 stycznia 2024 roku do godziny 23:59. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Do udziału w finale „Połowu”, czyli do „Pracowni prozatorskich debiutów”, zaproszenie otrzyma dwanaście osób, których książki zostaną uznane za najbardziej interesujące, mające realne szanse na wydanie w Biurze Literackim. Kolejnej grupie zostanie zaproponowany udział w „Pracowni przed debiutem prozą”, ukierunkowanej na rozwijanie własnych projektów książkowych, tak by w kolejnym naborze zwiększyć ich szanse na znalezienie się w finałowej dwunastce. Zmienia się także sposób pracy w obu pracowniach, które będą teraz miały trzy etapy.

 

Pierwszy etap to zajęcia online (minimum dwa spotkania) – rozpoczną się one w kwietniu i potrwają do końca maja. Drugim etapem będą zajęcia na żywo w trakcie TransPortu Literackiego 29, odbywającego się w dniach 6–9 czerwca 2024 roku w Kołobrzegu (cztery sesje, dzień po dniu, łącznie trwające nie mniej niż osiem godzin). Trzeci etap to indywidualna praca nad książką: odniesienie się do uwag otrzymanych podczas zajęć od osoby prowadzącej oraz innych uczestników i uczestniczek pracowni, ewentualne przeformułowanie projektu oraz przesłanie nowej wersji do 23 czerwca 2024 roku.

 

Co ważne, na każdym kolejnym etapie – tak w „Pracowni poetyckich debiutów”, jak i w „Pracowniach przed debiutem” – praca będzie przebiegać na aktualizowanych wersjach książek, a nie, jak dotychczas bywało, na zgłoszonych w ramach naboru zestawach. Sposób archiwizowania i dostępu do aktualnych wersji maszynopisów zostanie wypracowany wspólnie przez uczestników i osobę prowadzącą. Przedstawiając kolejne wersje książki, autor lub autorka zgadzają się, by były one dostępne dla realizatorów projektu oraz pozostałych osób z grupy.

 

Na przełomie czerwca i lipca 2024 roku zostanie wyłoniona piątka laureatek i laureatów 19. edycji „Połowu”. Z każdą z osób wydawnictwo podpisze umowę z intencją dalszej współpracy, w tym publikacji debiutanckiej książki. Autorka lub autor będą mieli zagwarantowaną prezentację swojej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem nagrodzonej książki, w Magazynie Literackim biBLioteka, w almanachu „Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2024” oraz podczas specjalnego wydarzenia w trakcie festiwalu TransPort Literacki 30 w 2025 roku.

 

Najważniejszą formą wsparcia dla autorek i autorów będzie praca nad książkami między wrześniem 2024 a czerwcem 2025 roku. Opiekę nad projektem przejmie Edward Pasewicz, który zostanie redaktorem prowadzącym 19. „Połów” (od lutego 2024 do lipca 2025 roku). Będzie ona uczestniczyła w wyborze finałowej dwunastki, poprowadzi zajęcia, wskaże finałową piątkę, z którą następnie podejmie prace redakcyjne, ponadto będzie odpowiedzialna za prezentacje w biBLiotece i almanachu oraz na festiwalu, weźmie też udział w wyborze książek do wydania.

 

Prowadzący „Pracownie przed debiutem prozą” (będą to m.in. Sylwia Chutnik, Aleksandra Grzemska, Krzysztof Jaworski, Eliza Kącka, Barbara Klicka) na finał projektu w lipcu 2024 roku wyróżnią osobę lub osoby ze swojej grupy prezentacją w Magazynie Literackim biBLioteka, z laudacją stanowiącą rekomendację książki przy naborze do kolejnej edycji „Połowu”. Sami autorzy mogą uznać, że wolą zgłosić się w tym roku do „Pracowni przed debiutem prozą”, a nie do „Połowu”, i w tej właśnie pracowni nadawać kształt swoim przyszłym książkom prozatorskim.

 

Ponieważ projekty wydawnicze i pracownie są samofinansujące się, to koszt udziału we wszystkich etapach „Połowu” został skalkulowany na poziomie 500 zł (takim samym jak w 2023 roku). Ponoszony jest przez zaproszone do udziału w projekcie osoby w ramach jednej raty do końca marca 2024 roku. W przypadku braku wpłaty w tym terminie zmuszeni będziemy na miejsce zakwalifikowanej osoby zaprosić kogoś z listy rezerwowej.

 

W tej edycji projektu osoby, które w dniu 6 czerwca nadal będą uczniami szkół podstawowych, średnich, zawodowych albo techników, mogą wnioskować do organizatorów o całkowite zwolnienie z opłaty omówionej w akapicie powyżej. W uzasadnionych przypadkach, tak jak w poprzednich latach, nie będzie pobierana opłata od kandydatów w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienie dotyczyć będzie w tym roku także osób zameldowanych na stałe w Kołobrzegu.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi między 7 a 21 marca 2024 roku na facebookowym profilu Biura Literackiego oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie jak zawsze osobisty udział w drugim etapie, czyli w zajęciach w ramach TransPortu Literackiego 29. Przypominamy, że uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków.

 

Na co mogą liczyć autorki i autorzy, którzy podejmą współpracę z Biurem Literackim? Książki publikowane są równolegle w dwóch formatach – w wersji papierowej i jako e-book. Wydawane są bez finansowego wkładu autora, z którym wydawnictwo dzieli się zyskami ze sprzedaży każdego egzemplarza. Mają zapewnioną szeroką dystrybucję, docierają do księgarń w całej Polsce, wszystkich głównych sieci i sklepów internetowych. Około 20 procent nakładu stanowią egzemplarze dla recenzentów, jurorów nagród literackich, a także tłumaczy i zagranicznych wydawców.

 

Każdy tytuł ma wyznaczoną z bardzo dużym wyprzedzeniem datę premiery w księgarniach. W tygodniu po ukazaniu się książki wydawnictwo zapewnia premierze recenzje, rozmowę z autorem lub autorką, komentarze, prezentacje fragmentów. Do tego dochodzą zarejestrowane w profesjonalny sposób czytania z udziałem wybitnych muzyków, filmowa rozmowa wokół książki i profesjonalna sesja zdjęciowa. Drugim obok premiery najważniejszym momentem dla książki jest prezentacja w trakcie festiwalu, w którym uczestniczy kilkusetosobowa publiczność z kraju i zagranicy.

 

19. edycja projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2024” stanowi część festiwalu TransPort Literacki 29, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje przesyłane będą drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 


Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty