Pracownia otwarta prozą 2023

Jesteś przed debiutem książkowym? Na razie nie myślisz o wydaniu książki, ale chcesz sprawdzić wartość literacką swojej prozy? Weź udział w „Pracowni otwartej prozą 2023”, która towarzyszy najstarszemu festiwalowi literackiemu w Polsce, organizowanemu między 21 a 24 września 2023 roku w Kołobrzegu. Zajęcia prowadzone przez autorkę lub autora z dużym doświadczeniem będą okazją do wspólnej pracy i wymiany poglądów, pozwolą przekonać się, na jakim etapie jest powstająca książka, i pomogą w przygotowaniu w kolejnym roku zgłoszenia do projektu „Połów”.

 

Pełne zgłoszenie oprócz trzech opowiadań lub fragmentu powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu powinno zawierać – choć nie jest to obowiązkowe – „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. Należy sprecyzować, ile mniej więcej utworów znajdzie się w książce, zaznaczyć, ile jest już gotowych, a także określić, co zmienią te, których nie ma w zestawie. Ponadto w „Konspekcie” autorki i autorzy mogą wskazać, czym ich propozycja odróżnia się na tle innych współcześnie wydawanych książek prozatorskich.

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz do 31 stycznia 2023 roku do godziny 23:59. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające minimalnych kryteriów, o których jest mowa powyżej, nie będą brane pod uwagę.

 

Na działania w pracowni składają się trzy etapy. Pierwszy to zajęcia online (dwa spotkania) – rozpoczną się one już w maju i potrwają do września. Drugim etapem będą warsztaty na żywo w trakcie TransPortu Literackiego 28. Trzeci etap to indywidualna praca nad zgłoszonym zestawem: odniesienie się do uwag otrzymanych podczas zajęć od osoby prowadzącej oraz innych uczestników i uczestniczek pracowni, ewentualne przeformułowanie projektu oraz przesłanie nowej wersji do 31 października 2023 roku.

 

Ponieważ projekty wydawnicze i pracownie są samofinansujące się, to koszt udziału we wszystkich trwających łącznie pół roku etapach pracowni został skalkulowany na poziomie 500 zł. Ponoszony jest przez zaproszone do udziału w projekcie osoby w jednej lub dwóch ratach. Pierwsza powinna zostać uiszczona przed pierwszymi zajęciami online w maju, druga do końca sierpnia, przed warsztatami na żywo. Możliwa jest także jednorazowa opłata przed pierwszymi zajęciami. W uzasadnionych przypadkach (osoba małoletnia lub w trudnej sytuacji finansowej) nie będzie pobierana opłata.

 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi między 23 marca a 30 kwietnia 2023 roku na facebookowym profilu Biura Literackiego oraz poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Warunkiem znalezienia się na liście uczestników jest deklaracja osobistego udziału w drugim etapie, czyli w zajęciach w ramach TransPortu Literackiego 28. Przypominamy, że uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków.

 

„Pracownia otwarta prozą 2023” stanowi część festiwalu TransPort Literacki 28, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje będą przesyłane drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty